​Vil du vide mere, er du altid velkommen til at spørge.

Det er gratis, så tryk her.

Oplysninger til opfyldelse af oplysningspligten:

Advokatfirmaets navn og adresse er:

Advokat Ole Laursen - 1773.dk, Store Torv 9, 8000 Aahus C

Kontorets telefonnummer er 2370 7773 og e-mailadressen er ​lovland@1773.dk.

Kontoret er et personligt drevet enkeltmandsfirma med CVR-nummerer: 78 80 44 16.

OM PENGEINSTITUT: Kontorets klientbankkonto er i Sparekassen Kronjyllands Odder filial.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløbsvarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud ibanken,selvom pengene står på forskellige konti,herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio.euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

OM BESKIKKELSE, FORSIKRINGER og ADVOKATMÆSSIGE FORPLIGTELSER

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark i marts 1978 og er en del afAdvokatsamfundet.

Min og firmaets ansvarsforsikring og garantiordning er ​tegnet hos HDI Danmark, Police: 156-08655033-14005, kontaktperson Karina Van der Goot Karina.Goot@soderbergpartners.dk Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet mig,uanset hvoradvokatvirksomheden udøves.

Firmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Som bestallingshavende advokat er jeg i alle måder omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- ogdisciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælderde advokatetiske regler. Disse regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af mig og/eller utilfredshed med min adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden ​til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28,  1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

OM MIN UBEHAGELIGE ROLLE SOM SLADDERHANK - § 16 i Hvidvaskloven

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er jeg som din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt jeg måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er jeg forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Firma:

Advokat Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk